รถรางไฟฟ้า

รถรางโดยทั่วไปอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นรถรางที่วิ่งในสวนสนุกหรือเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้ในสมัยก่อน แต่ในแง่การท่องเที่ยวแล้วมักจะใช้เรียกรถพาท่อง หรือรถชมวิวแม้ไม่ได้วิ่งบนรางก็ตาม ดังจะเห็นได้จากเมือท่องเที่ยวบางแห่ง หน่วยงานราชการหลายแห่งเรียกรถประเภทนี้ว่ารถรางหรือถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าก็เรียกว่ารถรางไฟฟ้าแทนรถไฟฟ้า บางครั้งจะเห็นได้จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างของภาพรัฐ ใน TOR หรือเชิญชวนประกวดราคา

จุดมุ่งหมายของบทความนี้ก็เพื่อให้ท่านที่มองหาข้อมูลรถมวิวที่ค้นหาคำด้วยคำว่า “รถราง รถรางไฟฟ้า” สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้างล่างนี้เป็นตัยอย่างรถดังกล่าว

Share the Post: